Austausch 2011

Bericht über den Austausch 2011 in der BZ, geschrieben von Jonas Schmid & Hannes Walzer

巴登州报纸有关2011年交流项目的报道,由当时的交流学生尤纳斯施密德和汉纳斯瓦尔泽编写